We can deliver our range of Asian vegetables throughout the year.

Quality & Passion

We grow our Asian vegetables in the Netherlands and we import it directly from Spain. This is why we can always offer you the best quality for a good price. The Asian vegetables from Mitrofresh are grown with care and love for the customer. We want to give our customers the best Mitrofesh can offer.

Range of Asian vegetables

Am Choi ( 咸菜 )Mini Courgette
Amaranth (Red) ( Rau Dền đỏ )Mini Kai Lan ( 迷你芥兰 )
Anet laos Coriander ( Thìa Là )Mini Pak Choi ( 迷你白菜 )
Bai Krapao ( Hương Nhu )Mini Shang Hai ( 迷你上海青)
Banana Flower ( Bông Chuối )Mint Leaf ( Húng Lủi )
Banana Leaf ( Lá chuối )Pak Choi
Banana Shoot Strip ( Bắp Chuối Bào )Po Choi ( 菠菜 )
Bangla Red ( Rau đay Đỏ )Pak Kayang ( Ngò Om )
Bangla White ( Rau Đay trắng )Pak pang /Ceylon Spinach ( MÔng tơi )
Betal Leafs ( Lá Trầu )Pak Pawn ( Rau Ngót )
Bitter Knotgrass ( Rau Đắng )Pak Peaw ( Rau Răm )
Chang Choi ( 蚕菜/木耳菜 )Pandang leaf ( Lá Dứa )
Cha Ohm Leaf/acacia ( Lá Cha Ôm )Papaya Leaf ( Lá Đu Đủ )
Cha Plu Leaf ( Lá Lốt )Parsley ( Ngò Gai )
Choi Sam ( 菜心 )Penny Worth Leaf ( Rau Má )
Chinese Cellery ( Cần Tây )Perilla Leaf ( Tía Tô )
Cockscomb Mint ( Kinh Giới ) Potato Leaf ( Rau Lang )
Coriander ( Ngò Rí ) Round Luffa ( Mướp Hương )
Dok Khahorn ( Bông Thiên Lý )Green Hing Choi ( 绿苋菜 )
Drumsticks leaf ( Rau Chùm Ngây )Red Hing Choi ( 红苋菜 )
Fresh Curry Leaves ( Lá Cury )Rice Paddy Herb ( Rau Ngổ )
Galadium/Tảro Stem (Bạc hà/ Dọc Mùng)Sadao Flower ( Bông Sadao )
Guichai Flower ( Hẹ Bông )Sadao leaf ( Lá Sadao )
Guichai Leaf ( Hẹ lá )Sago Leaf ( Lá Dong )
Hairy Basil / Bai Mang Lak ( Húng Quế Ngọt )Shang Hai Pak Choi ( 上海青 )
Horopa Basil ( Húng Quế )Sikwa ( Mướp Khía )
Houttuynia Leaf ( Dấp Cá )Sugar Cane ( Mía cây )
Kabocha MeloenTau Miu
Kai Choi ( 芥菜 )Tong Ho Vietnam ( 长茼蒿 )
Kai Lan ( 芥兰 )Tong Ho China ( 肥茼蒿 )
KangKung/ Morning Glory ( Rau Muống )Vietnamese Cellery ( Cần Ta )
KangKung / Ong Choi ( 通菜 )Vietnamese Mint ( Húng Cay )
Limes Leaf ( lá Chanh )Watermimosa ( Rau Nhút )
Mini Choi Sam ( 迷你菜心 )Yanang leaf ( Lá Yanang )